Logo

http://www.ostfildern.de//KA+Abk%C3%BCrzungen.html

Kemnat Akten (KA): Abkürzungen

 

A. A. Alte Archivsignatur
angel. angelegt
A. R. Alte Registratursignatur
BM Bürgermeister
Bü. Büschel
ca. circa
div. diverse
Enth. Enthält
Fasz. Faszikel
FZ Filderzeitung
KA Kemnat Akten
kol. koloriert
Nr. Nummer
qrt. quart
oct. octav
o. D. ohne Datum
o. Nr. ohne Nummer
Prov. Provenienz
Rv. Registraturvermerk
sed. sedez
St. Schriftstück(e)
STN Stuttgarter Nachrichten
STZ Stuttgarter Zeitung
u. und
u. a. unter anderem
z. T. zum Teil